Privatumo politika

1.  Bendrosios nuostatos

1.1.  Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.linenshop.lt ir www.linenshop.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Linenshop kontaktiniai duomenys skelbiami www.linenshop.lt.

1.2.  Linenshop surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.

1.3.  Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Linenshop.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4.  Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.

1.5.  Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

1.6.  Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

1.7.  Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.  www.linenshop.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.linenshop.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • Jūsų tapatybei nustatyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • elgesio internete analizei;

3.   Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.    Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2.    Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.   Registracijos pateikimo taisyklės

4.1.   Jūs registracijos formoje, turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis www.linenshop.lt e-parduotuve.

5.   Jūsų Asmens duomenų apsauga

5.1.    Mes naudojame atitinkamas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad apsaugotume jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino jų sunaikinimo, dingimo, taisymo, gavimo, atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo kitų neteisėtų naudojimo būdų. Interneto tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių interneto tinklalapių ar jų turinio. Jums atsijungus nuo Mūsų Interneto tinklalapio, Mes negalime prisiimti atsakomybės už jūsų pateiktos informacijos saugumą ir privataus gyvenimo apsaugą. Turite būti atsargūs ir įdėmiai susipažinti su lankomo tinklalapio konfidencialumo politika.

6.   Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

6.1.  Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@linenshop.lt  arba telefonu +370 62013373

7.   Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1.   www.linenshop.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@linenshop.lt

Shopping Cart